Nowe konto
Napisz do nas

Regulamin forum

/Regulamin forum
Regulamin forum 2018-07-09T10:57:52+02:00

REGULAMIN UCZESTNICTWA W FORUM INTERNETOWYM CENTRUM FMEA („Regulamin”)

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w forum dyskusyjnym (dalej „Forum”) udostępnianym w serwisie internetowym CENTRUMFMEA.pl (dalej „Serwis”), umieszczonym w domenie fmea.com.pl pod adresem URL: https://fmea.com.pl/regulamin-forum/.

2. Forum jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez PROQUAL Management Institute – B. T. Greber Spółka Jawna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 30, 53 – 238 Wrocław, Polska, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293286, REGON: 020643389, NIP: 8971735808, (dalej „PROQUAL”).

3. Forum zostaje udostępnione użytkownikom w celu zamieszczania ich opinii i komentarzy na określone tematy oraz poznawania i komentowania wypowiedzi innych jego użytkowników. Każdy z użytkowników Forum zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu i zasad etykiety.

4.  Dostęp do Forum, możliwość zapoznania się ze zgromadzonymi na nim wypowiedziami (dalej „Wpisy”) i zamieszczania własnych Wpisów mają wszyscy użytkownicy sieci Internet odwiedzający Serwis.

5. Każdy użytkownik odwiedzający Serwis ma możliwość zarejestrowania się na Forum. Użytkownik zarejestrowany zyskuje możliwość założenia jednego konta i po zalogowaniu publikacji swoich Wpisów.

6. Rejestracja na Forum następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza udostępnionego w Serwisie. Rejestracja wymaga podania adresu e-mail stanowiącego login do Serwisu, nazwy użytkownika (tzw. nick) i hasła oraz akceptacji Regulaminu. Po wysłaniu prawidłowo uzupełnionego formularza elektronicznego użytkownik otrzymuje e-mail z prośbą o potwierdzenie dokonania rejestracji na Forum. Każdy użytkownik Forum może założyć tylko jedno konto.

7. PROQUAL nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez użytkownika jego hasła przeznaczonego do rejestrowania się na Forum, bez względu na okoliczności i przyczyny jego ujawnienia.

8. Nazwa (nick) użytkownika może być dowolna, nie może jednak naruszać przepisów prawa i dóbr prawem chronionych innych osób ani zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów. Nazwa przyjęta przy rejestracji użytkownika identyfikuje go na Forum, służy do oznaczania jego Wpisów i umożliwia logowanie przy wejściach na Forum. Nazwa użytkownika nie może zwierać znaków niestandardowych i składać się z więcej niż 15 znaków.

9.  Każdy użytkownik Forum zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, Regulaminu oraz zasad etykiety. Wpisy zamieszczane przez użytkowników Forum nie mogą zawierać:

a) treści sprzecznych z prawem, np. zawierających groźby, obraźliwych, naruszających godność, prywatność lub pozostałe dobra osobiste innych osób, naruszających prawa autorskie i inne dobra prawem chronione;
b) treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i z dobrymi obyczajami, a w szczególności: wulgarnych, obscenicznych, nienawistnych, agresywnych, dyskryminujących i in. tego rodzaju;
c) treści propagujących działania prawem zakazane;
d) treści reklamowych, zawierających spam, wiadomości typu „łańcuszek szczęścia”;
e) linków prowadzących do stron www zawierających treści, o jakich mowa powyżej, a w szczególności pod lit. a) – c);
f) treści i zachowań łamiących zasady etykiety.

10. Każdy użytkownik Forum zamieszcza Wpisy na Forum wyłącznie na swoją odpowiedzialność. PROQUAL nie ponosi odpowiedzialności za treść Wpisów zamieszczanych przez użytkowników Forum.

11. PROQUAL zastrzega sobie prawo usuwania Wpisów łamiących zasady Regulaminu, a w szczególności jego pkt 9 oraz usuwania bez uprzedniego ostrzeżenia kont użytkowników Forum dopuszczających się rażących i uporczywych naruszeń zasad Regulaminu, a w szczególności jego pkt 9.

12. Wpisy mogą być zgłaszane do usunięcia przez użytkowników Forum poprzez wybór opcji „zgłoś do usunięcia” widniejącej przy każdym Wpisie.

13. Przy Wpisie użytkownika może zostać ujawniona część adresu IP komputera, z którego wysyłany jest Wpis. Dane użytkowników Forum zgromadzone przez PROQUAL mogą być udostępniane uprawnionym organom państwa na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. PROQUAL dołoży starań w celu ochrony danych użytkowników Forum, jednakże nie odpowiada za włamania hakerskie, mające na celu pozyskanie danych użytkownika.

14. Zamieszczając Wpisy na Forum, użytkownik Forum udziela jednocześnie zgody na rozpowszechnianie tych Wpisów wraz z nazwą (nickiem) użytkownika Forum we wszystkich serwisach i wydawnictwach wydawanych przez PROQUAL oraz jej bazach danych.

15. PROQUAL dołoży starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania. PROQUAL zastrzega sobie czasowe wyłączanie Serwisu, w ramach którego funkcjonuje Forum, w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Forum.

16. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Forum winny być zgłaszane na adres e-mail podany w zakładce Kontakt i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację – imię nazwisko lub nazwa (dla podmiotów instytucjonalnych), adres zamieszkania/siedziby, adres e-mail); przedmiot reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez PROQUAL w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji (zawierającej dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym).

17. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Forum winny być zgłaszane administratorowi na adres e-mail podany w zakładce Kontakt.

18. Spółka PROQUAL jest uprawniona do zamknięcia Forum oraz do zamykania, usuwania lub archiwizowania  określonych wpisów i wątków na Forum w dowolnym czasie i bez podawania przyczyny.

19. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia w Serwisie, tj. od dnia 25.06.2018.

20. PROQUAL zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich udostępnienia w Regulaminie.

21. Administratorem danych osobowych (zwany dalej Administrator) jest PROQUAL Management Institute – B. T. Greber Spółka Jawna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław

22. Podanie danych w postaci adresu e-mail oraz nazwy użytkownika jest wymagane celem rejestracji do Forum.

23. Administrator stosuje odpowiednie środki organizacyjne, procedury i standardy techniczne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, spełniając wymagania RODO.

24. Osoba, której dane są przetwarzane i przechowywane ma prawo żądać od Administratora:

a. dostępu do swoich danych oraz wydania kopii tych danych;
b. sprostowania (poprawiania) danych;
c. usunięcia danych;
d. ograniczenia przetwarzania danych;
e. przeniesienia danych do innego administratora;
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

25. W określonych przypadkach możemy przekazać dane osób dokonujących zakupu biletów organom uprawnionym, tj. Policja, Sąd, Prokuratura.

26. Ponadto dane Użytkownika możemy przekazywać wyłącznie dwóm grupom odbiorców:

a. osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
b. podmiotom przetwarzającym którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, tj. firmom świadczącym usługi informatyczne na rzecz Proqual.

27. Jeżeli osoba, której dane są przetwarzane uzna, że ich przetwarzanie przez Administratora narusza przepisy prawa, wówczas ma prawo wniesieni skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

28. Nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

29. Dane uczestników będą przetwarzane przez okres zapisania na forum i przechowane przez okres 3 lat po okresie usunięcia konta.

30. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.